ETICKÝ KÓDEX

Preambula
Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Článok 1 - Vzťah mediátora k stranám sporu
Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:
- dobrovoľnosti ich účasti,
- možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť,
- skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán,
- odplatnosti služby mediátora na základe dohody,
- úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody,
- dôvernosti celého procesu.

Článok 2 - Vedenie procesu mediácie
Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:
- nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť,
- vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,
- koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu,
- zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie,
- je nestranný a objektívny,
- vytvára pre obe strany rovnaké podmienky, vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,
- v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,
- mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Článok 3 - Vzájomné vzťahy medzi mediátormi
Mediátor:
- nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,
- verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.

Článok 4 - Záväzky mediátora k profesii
Mediátor:
- sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora,
- sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti,
- by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom,
- môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.