VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Adresát:           

IČO:                 

Adresa:            

Telefón:            

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty:

 

 

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru(*)/o poskytnutí týchto služieb(*):

 

 

Dátum objednania (*)/dátum obdržania(*):

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov(*):

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov(*):

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov(*) (len pokiaľ je formulár zasielaný v listinnej podobe):

 

Dátum:

 

 

 

(*) Nehodiace sa škrtnite