MEDIÁCIA

Mimosúdny spôsob riešenia konfliktov.

Ušetrite peniaze, nervy a čas.

+421 908 752 871

zuzana@zuzanakovacova.sk

MEDIÁCIA

NESÚĎTE SA - DOHODNITE SA

Čo je mediácia

V živote sa môžeme ocitnúť v konflikte, ktorý nevieme vyriešiť vlastnými silami. Mediácia (z lat. mediare=byť uprostred) označuje spôsob pokojného riešenia sporov, ktorého cieľom je dospieť k prijateľnej dohode pre obe zúčastnené strany.

Je to mimosúdny, efektívny, neformálny a dobrovoľný proces, ktorý využíva tretiu, neutrálnu stranu, mediátora. Riadi sa podľa Zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Prečo si vybrať mediáciu

- na rozdiel od súdu, kde je zvyčajne jeden víťaz a druhý porazený, mediátor hľadá v spolupráci so stranami riešenie dohodou, ktorá vyhovuje obidvom stranám sporu

- súdne procesy sa môžu naťahovať roky, mimosúdna dohoda za pomoci mediátora urýchli vyriešenie sporu

- prax ukazuje, že sporné strany majú tendenciu dodržiavať dohodu, vzniknutú na základe spoločného riešenia problému

- finančné náklady na mediáciu sú nižšie, v porovnaní s finančnými nákladmi vynaloženými pri súdnych konaniach a poplatkoch za právne služby

- je diskrétna, zúčastňujú sa na nej len tí, ktorých sa spor bezprostredne týka a tak nepredstavuje riziko „úniku informácií“,  zaisťuje zachovanie dobrej povesti sporiacich sa strán, keďže informácie získané počas mediácie sú dôverné

MEDIÁTOR

MGR. ZUZANA KOVÁČOVÁ

Kto je mediátor

Mediátorom je fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Mediátor musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti, ktorými sú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora.

Je neutrálny, nestranný a pomáha stranám sporu komunikovať a prekonávať prekážky pri hľadaní riešení, ktoré sú pre obe strany prijateľné. 

Mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

Prečo ja

Ku každému sporu pristupujem s maximálnou zodpovednosťou a hľadám najvhodnejšie riešenie pre obe strany.

Riešenie konfliktov "mám v krvi", fungovala som ako mediátor na každej úrovni života, už dávno pred absolvovaním mediačného štúdia.

Mám 57 rokov a životné skúsenosti ma priviedli k vnútornému pokoju i pokore. Pomôcť vyriešiť váš konflikt, beriem ako svoje poslanie.

Som mediátorkou zapísanou v registri mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev. č. 2122.

PRIEBEH MEDIÁCIE

1. Ako prvý krok je potrebné kontaktovať mediátora, aby posúdil, či je váš spor vhodný na mediáciu. Ak áno, mediátor osloví zvyšné strany sporu a pozve ich na mediačné stretnutie.

2. Na úvod mediátor vysvetlí priebeh mediačného procesu, úlohu mediátora a princípy mediácie. Dôležité je, aby sa zúčastnené strany dohodli na osobe mediátora, na pravidlách vzájomnej komunikácie a na odmene mediátora. Na záver úvodnej časti sa spíše Dohoda o riešení sporu mediácou, ktorú zúčastnené strany spolu s mediátorom podpíšu.

3. Následne dostane každá strana dostatočný a neprerušovaný čas na objasnenie svojho uhla pohľadu na predmet sporu. Cieľom neprerušovaného času nie je hľadať príčiny sporu, alebo jeho vinníka. Ide tu o vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom každý účastník daného konfliktu môže prejaviť svoje chápanie a prežívanie sporu.

4. Hlavným cieľom ďalšieho priebehu je komunikácia a hľadanie vzájomne prijateľného riešenia pod dohľadom a za pomoci mediátora. Ak strany na prvom mediačnom stretnutí spoločne prijateľné riešenie nenájdu, za predpokladu, že sú ochotné v mediácii pokračovať, mediačné stretnutie pokračuje na ďalšom stretnutí. V tomto bode strany ustupujú od pôvodného súperenia a postupne prechádzajú k objavovaniu spoločných hodnôt a názorov.

5. Ak strany dospejú k vzájomne vyhovujúcej dohode, mediátor spíše Dohodu o mediácii, ktorú zúčastnené strany aj mediátor podpíšu. Podpísaná dohoda zaväzuje obe strany k plneniu svojich povinností, ktoré si vzájomne písomne stanovili. Jej podpisom je proces mediácie ukončený.

Mediátor dbá na to, aby bola dohoda konkrétna, vyvážená, realistická a splniteľná. Jednotlivé body dohody majú byť merateľné a časovo ohraničené. Exekučný titul takáto dohoda dostáva vo forme notárskej zápisnice, príp. ak by bol jej obsah pojatý do súdneho zmieru (ak už prebieha spor). Po ukončení mediácie si strany môžu s mediátorom dohodnúť pomediačné stretnutie, na ktorom mediátor zistí, ako prebieha plnenie dohody.

AKTUÁLNY CENNÍK

Úvodná konzultácia stojí 30 eur. Následne podľa druhu sporu určíme cenu za ďalšie poskytnuté mediačné služby. Cena závisí od druhu a náročnosti riešenia konkrétneho sporu.

V prílohe nájdete odporúčané ceny Slovenskej komory mediátorov za výkon mediácie podľa zákona č. 420/2004 Z.z.