VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj e-bookov (elektronickej knihy), kurzov a služieb

 

I. Úvodné ustanovenie a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou „VOP“) platia pre nákup e-bookov (elektronickej knihy  (ďalej tiež i len ako „digitálny obsah“ alebo „e-book“), kurzov a služieb, cez webové rozhranie www.zuzanakovacova.sk.

2. Nákup e-booku, kurzu a služieb, prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzavieranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzavierania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je nedielnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovenia VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši i niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok zuzanakovacova.sk súvisia.

3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte predtým, než produkt kúpite. Prosím, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky,  či otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním produktu. Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Tým, že kliknete na tlačidlo odoslania objednávky, mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takýmto priebehom obchodu a spolupráce, aký tu popisujem.

4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

 Obsah VOP

I.  Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

II. Dôležité pojmy (definície)

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

IV. Cena e-booku, kurzu, služieb a platba

V. Dodacie podmienky

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

X. Záverečné ustanovenia

 II. Dôležité pojmy (definície)

1. PREDÁVAJÚCI

Predávajúcim je: Zuzana Kováčová

IČO: 53021720

S miestom podnikania: Veľký Lél 821, 94612 Zlatná na Ostrove, SR

Zapísaný v živnostenskom registri

Kontaktný telefon:0908752871

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: zuzana@zuzanakovacova.sk

2. KUPUJÚCI

Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.zuzanakovacova.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým kúpi e-book, kurz, alebo službu. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba - SZČO alebo právnická osoba, napr. S.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.

3. SPOTREBITEĽ

Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ.

4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

 Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, nevyužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa.

5. ZMLUVA UZAVRETÁ dištančným SPÔSOBOM

 Je to taká Kúpna zmluva, ktorá je uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, t.j. je uzavretá bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie, alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky, alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vašim operátorom resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

6. ROZHODNÉ PRÁVO

Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o zákon č. 47/1992 Zb. Občiansky zákonník (ďalej tiež len "OZ") a v prípadoch, keď je Kupujúcim spotrebiteľ, je to aj zákon č. 372/1990 v znení neskorších predpisov 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva produkt cez webové rozhranie, t.j. cez automatický objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.

2. POPIS PRODUKTU. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný opis ponúkaného produktu vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Je tu aj podrobný opis bonusov, ktoré sú k nemu poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie som povinná uzatvoriť Kúpnu zmluvu ohľadom týchto produktov. 

3. OBJEDNANIE e-booku. Pre objednanie e-booku cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, email, telefónne číslo, u podnikateľov IČO, DIČ, a zvolíte spôsob úhrady.

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo objednávky.

O prijatí objednávky vás budem informovať mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácia o prijatí objednávky je zasielaná automaticky. Ak nie je v potvrdení uvedené, že objednávku prijímam, zašlem vám informáciu o prijatí objednávky v následnom e-maile. Do okamihu, než je vám doručené potvrdenie o prijatí Vašej objednávky, je možné telefonicky alebo mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená.

V prípade nejakých pochybností vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa naďalej nezaoberám.

4. Kúpna zmluva sa uzatvára v Slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujem v elektronickej podobe, nie je prístupná.

IV. Cena e-booku/knihy, kurzu, služby a platba

1. Na webovom rozhraní je vždy uvedená aj aktuálne platná cena produktu. Cena je platná po celú dobu, pokiaľ je na webovom rozhraní uvedená. Ak je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí. Vzhľadom k charakteru produktu nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (t. j. predtým než kliknete na objednávacie tlačidlo) je preto už konečnou cenou.

2. Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená u produktu v okamihu odoslania Vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobná chyba v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie som povinná vám za takú zjavne chybnú cenu produkt dodať, a to ani v prípade , že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.

3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, som povinná vám produkt dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.

4. Spôsob platby. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

Bezhotovostne bankovým prevodom na môj účet (platba trvá väčšinou 1 - 2 pracovné dni): pokyny k platbe v podobe zálohovej faktúry dostanete v maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe prosím nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a ebook čo najskôr dodaný.

Bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba sa prevedie ihneď).

Online bankovým prevodom (platba se prevedie ihneď).

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY 
s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online 
bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému 
bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti
 GOPAY s.r.o.

Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní, alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v eurách a CZK.

5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY

V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v zálohovej faktúre. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na môj bankový účet. O prijatí platby vám vystavím doklad o prijatej platbe, ktorý u online platobných metód dostanete obratom po vykonaní platby, v ostatných prípadoch do 3 pracovných dní od prijatia platby. Produkty nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

 V. Dodacie podmienky

1. SPÔSOB DODANIA PRODUKTOV. Ebook vo formáte pdf bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na Vami oznámenú elektronickú adresu ako príloha mailovej správy, alebo bude dodaný zaslaním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť. Kurzy sa po zaplatení okamžite sprístupnia prostredníctvom dodaného kódu, prípadne sa sprístupnia vo vopred určený čas, prezentovaný na webových stránkach. Služby budú naplnené v čase podľa vzájomnej dohody.

2. DODACIA LEHOTA. Dĺžka dodacej lehoty závisí od zvoleného spôsobu platby. Ak je platba vykonávaná bežným bankovým prevodom, bude ebook dodaný najneskôr do 3 pracovných dní po tom, kedy bude platba pripísaná na môj bankový účet. U platby online platobnou kartou, alebo rýchlym online prevodom bude ebook dodaný obratom po prevedení platby.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohľadom na charakter produktu nie sú účtované žiadne náklady na dopravu. Náklady na dopravu tlačenej knihy znáša kupujúci.

4. Po dodaní produktu si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a ak zistíte nedostatky alebo chyby, kontaktujte ma prosím, aby som mohla vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.

5. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom

1. Digitálny obsah (ebook) zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf. Obsah stiahnete v internetovom prehliadači, ak bol dodaný formou zaslania odkazu na webovú stránku. Pre stiahnutie produktu je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Neodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitie ďalšími osobami. Produkt slúži len na vzdelávacie  a informačné účely a je vytvorený s využitím mojich vedomostí a skúseností. Ide o návody a odporúčania a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu. Nezodpovedám za váš prípadný neúspech v aplikácii postupov, rád a odporúčaní uvedených v produktoch.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodov v 14 dennej lehote od uzavretia kúpnej zmluvy. Teda máte možnosť v lehote do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu, ak ebook/kniha nesplní vaše očakávania alebo aj z akéhokoľvek iného dôvodu. V takom prípade ma prosím o uplatnenie garancie spokojnosti informujte elektronicky na zuzana@zuzanakovacova.sk, alebo písomne ​​na adresu uvedenú v úvode týchto VOP. V informácii uveďte, že využívate právo v 14-dňovej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy v rámci garancie spokojnosti a priložte prosím pokiaľ je to možné aj doklad o kúpe ebooku, alebo uveďte aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký ebook ste si zakúpili. Odstúpiť (využiť garanciu spokojnosti) možno jednoducho aj vyplnením formulára, ktorý nájdete tu. V prípade použitia vzorového formulára vám bez zbytočného odkladu potvrdím jeho prijatie. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať. 

V prípade vrátenia tlačenej knihy, prosím o jej spätné zaslanie poštou na adresu uvedenú v kontakte. Mailom je potrebné zaslať Vaše číslo účtu, kam mám zaslať späť peniaze. Kupujúci má nárok na vrátenie sumy knižky bez poštovného. 

2. Uplatnenie garancie spokojnosti formou podľa predchádzajúceho odseku v 14-dňovej lehote znamená, že musí byť odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslané mailom na zuzana@zuzanakovacova.sk, alebo odoslané poštou na moju adresu uvedenú v čl. II. ods. 1 VOP. Najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o využití garancie vám vrátim peniaze, ktoré som od vás prijala ako platbu za produkt. Peniaze vám vrátim rovnakým spôsobom, akým ste ich uhradili, ak by ste len nesúhlasili s iným spôsobom platby, s ktorým by pre neboli spojené ďalšie náklady.

3. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v ďalších prípadoch ustanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade chybného plnenia (článok VIII. VOP). Ako Predávajúci som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, keď by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušeniu autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom. Pokiaľ by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 10 dní po splatnosti, kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší.

4. Ak Vám je spoločne s produktom poskytnutý darček, bonus, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinný mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.

 VIII. Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok

1. Práva vznikajúce z chybného plnenia sa riadia platnými právnymi predpismi v Občianskom zákonníku. 

2. Práva zo záruky sa riadia ustanoveniami v Občianskom zákonníku.

3. Ako Predávajúci vám zodpovedám, že produkt pri prevzatí nemá závady. Ak ste spotrebiteľom, potom v prípade, že sa závada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol chybný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, odpovedám aj za to, že sa závady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov od prevzatia produktu.

4. V prípade výskytu závady, ktorú nemožno odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu závad alebo výskytu väčšieho počtu závad máte právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy, alebo neuplatníte právo na dodanie nového produktu bez závad, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by som nebola schopná vám nový produkt bez závad dodať, rovnako aj v prípade, že by som nezabezpečila nápravu v primeranom čase, alebo že by vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti. Vzhľadom k charakteru produktu prichádza do úvahy ako závada nedostupnosť časti obsahu, prípadne chýbajúca alebo nečitateľná časť.

5. Práva z chybného plnenia vám nepatria, ak by ste pred prevzatím produktu vedeli, že má závadu, alebo by ste závadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za závady sa nevzťahujú na závady spôsobené nesprávnym užívaním, alebo uložením produktu.

6. Ak vám nebol produkt dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky "hromadná pošta" alebo spam. Pokiaľ ho ani tam nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.

7. Reklamáciu u mňa uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení závady. Reklamáciu môžete uplatniť mailom na elektronickú adresu zuzana@zuzanakovacova.sk, alebo zaslať písomne ​​na adresu uvedenú v čl. II VOP. Privítam, ak k reklamácii priložíte aj faktúru, alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovaného nedostatku a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie, ak ste spotrebiteľ.

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

1. Ak máte k uzavretiu kúpnej zmluvy, jej plneniu či ohľadom mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese zuzana@zuzanakovacova.sk.

2. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Na dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.

3. Ak medzi mnou ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 250/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.

4. Uvádzam, že nie som viazaná žiadnymi kódexmi správania. 

X. Záverečné ustanovenia

1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúce.

2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na webovom rozhraní.

3. Upozorňujem, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.

Tieto VOP sú účinné od 26.3.2020